Homofobe uitspraken Léonard: laat de rechter beslissen

Latest

Jean Marie De Meester trekt klacht tegen Léonard in

Jean-Marie De Meester heeft beslist om zijn klacht tegen aartsbisschop Léonard in te trekken. Dat vernemen we via Het Laatste Nieuws. hij bracht de zaak tot voor het hof van cassatie, dat zich kamerbreed achter de aartsbisschop schaarde. Je kon zijn activiteiten via deze blog volgen.

Nu ziet Jean Marie De Meester af van verdere stappen tegen het volgens hem homofobe beleid van de katholieke kerk. “Sinds het aantreden van paus Franciscus waait er een volledig nieuwe wind”, legt de advocaat uit.  ”Zo komt er een rondvraag over holebirechten. Ook homofobe uitspraken zijn nu uit den boze. In die omstandigheden zou het niet correct zijn om die klacht nog verder door te duwen.”

Yvan Brys Van Immanent: “Zowel bij katholieken als moslims zie je dat er discussies ontstaan over hoe gelovigen omgaan met homoseksualiteit. Het is wat vroeg om te zeggen of er een totaal nieuwe wind waait binnen de katholieke kerk. We kennen de katholieke kerk als een instituut waar conservatieve ideeën aan de top niet snel worden weggevaagd door progressieve stromingen aan de basis. Léonard heeft geen afstand genomen van zijn homofobe uitspraken en zal dat hoogstwaarschijnlijk ook nooit doen. De klacht van Jean Marie, samen met de acties van Immanent, hebben in elk geval de druk mee op de ketel gehouden. Meer dan honderd mensen hebben daartoe bijgedragen door het materiaal van Immanent te verspreiden. Vooral de sticker was zeer in trek.”

Intussen heeft Aloys Jousten, bisschop van Luik, zich uitgesproken tegen homofoob geweld. Ook bisschop van Antwerpen Johan Bonny sprak verzoenende taal over homoseksuele relaties. “Het is goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied.” Over minder ‘stabiele’ relaties of het hebben van seksuele relaties met verschillende partners is de bisschop blijkbaar minder te spreken. Bij de moslims breekt Brahim Laytouss (Imam, islamleraar en docent islamitische wetenschappen) een lans voor een andere visie op homoseksualiteit. Naar aanleiding van een vrijdagpreek verklaarde hij: “Ik heb hen uitgelegd dat wij alle vormen van geweld sterk veroordelen, en dat homo’s mensen zijn zoals ons. Ik heb hen verteld dat, net zoals wij soms het slachtoffer zijn van racisme, zij slachtoffer zijn van homohaat. Die mensen hebben zelf de keuze gemaakt om zo’n relatie aan te gaan en in een democratie hebben zij het recht om die keuze te maken. Het kan niet door de beugel om daarop met geweld te reageren. Jongeren zijn fout als ze denken dat ze zo iets goeds doen voor de islam.”

Wie in moskee of parochie het debat over homoseksualiteit wil voeren kan daar degelijk materiaal voor vinden in de brochure Recht op Liefde - Seksuele diversiteit bespreekbaar maken binnen etnisch-culturele minderheden.

VT4 wordt 4 op 17 september

Ook Leonard is van de partij. In vier seconden is hij in staat zichzelf te verfoeien!

Enjoy!

Belgische justitie als één man achter Léonard

Wie nog enige illusie had over de onafhankelijkheid van het Belgische gerecht zal alvast een harde kluif hebben en wat we op 8 mei mochten meemaken. Het Hof van Cassatie mag ongestoord het Te Deum van Léonard bezoeken en Etienne Goethals, de voorzitter van het hof mag als lid van de katholieke sekte Opus Dei oordelen over de uitspraken van Léonard. Verbaast het ons dan nog dat dit hof van mening is dat Léonard niet mag worden vervolgd omwille van zijn homofobe uitspraken?

Op dinsdag 8 mei deed het Hof van Cassatie in het Brusselse gerechtsgebouw (dat bijna symbolisch in de steigers staat) uitspraak over drie zaken.

1. Verbreken van het arrest dat vervolging van Léonard onmogelijk maakt

Jean Marie diende in 2010 bij de onderzoeksrechter in Brugge een klacht in met burgerlijke partijstelling tegen aartsbisschop Léonard omdat die een aantal homofobe uitspraken deed die een inbreuk zijn op de antidiscriminatiewet en getuigen van laster en eerroof ten aanzien van de holebigemeenschap. De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling verklaarde de klacht eind 2011 onontvankelijk omdat de uitspraken van Léonard niet specifiek gericht waren tot advocaat De Meester en hij dus geen persoonlijke schade had geleden. Dit had allicht kunnen vermeden worden had de koepelorganisatie çavaria (“opkomen voor holebi’s en transgenders”) en/of het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) zich mee burgerlijke partij hadden gesteld. Dat hebben ze – na herhaaldelijk aandringen – geweigerd. Het Hof van Cassatie geeft de Antwerpse kamer gelijk en bevestigt het arrest. Léonard wordt dus in België  niet vervolgd voor zijn homofobe uitspraken.

 

Voorlezing van het arrest over de wraking van het hof

2. De wraking van Kamervoorzitter Etienne Goethals

Etienne Goethals was in de periode 1980-90 proost van de edele confrérie van het Heilig Bloed en meester De Meester vermoedt dat hij ook lid is van Opus Dei. In de juridische wereld is dat voldoende om een ‘schijn van partijdigheid’ te hebben en dus niet objectief te kunnen oordelen over een klacht tegen het hoofd van de katholieke kerk.

Jean Marie in Knack: “Ik had me uiteraard geen illusies gemaakt, maar toch ben ik ontgoocheld dat Cassatie haar eigen regels niet op zichzelf toepast. Als je daarenboven weet dat Cassatie destijds onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van de zaak Dutroux haalde, louter omdat hij een bord spaghetti at op een bijeenkomst van ouders van vermiste kinderen. (het zogenaamde Spaghetti-arrest). Cassatie heeft zichzelf uit de wind gezet. Net als in de zaak van het seksueel misbruik in de Kerk. Ook daarover moet Kamervoorzitter Goethals oordelen.”

 

Het hof heeft zich teruggetrokken, Jean Marie overlegt met zijn raadsman

3. De wraking van de raadsheren van Cassatie

Een aanwezigheid van raadsheren van Cassatie op het Te Deum wekt in de ogen van het hof ook geen schijn van partijdigheid op omdat het om een louter protocollaire gelegenheid gaat, die niet kadert in de rechtsprekende taak van het hof. Ook dat een aantal raadsheren les zou geven aan de KU Leuven en zo onder het gezag zou vallen van aartsbisschop Léonard, is geen reden tot wraking omdat magistraten bij het rechtspreken niet gebonden zijn door enig hiërarchisch gezag. Tenminste… dat zeggen ze over zichzelf.

 

Léonard, machtig of wereldvreemd?

De actie van Jean Marie De Meester tegen Léonard wordt al eens afgedaan als nutteloos omdat de aartsbisschop wereldvreemd zou zijn en geen macht meer zou hebben. We hebben nu het tegendeel gezien. Het gerecht blokkeert actief elke poging om Léonard te corrigeren. Bovendien zijn de hoogste magistraten heel nauw verbonden met de top van de katholieke kerk.

België, een voorbeeld voor de rest van de wereld?

“België moet wat gelijkheid van de rechten van de holebi’s en de transgenders betreft een voortrekkersrol spelen”  staat in het regeerakkoord van de regering Di Rupo. Dat wordt dus wel moeilijk nu het Belgische gerecht verhindert dat de grootste homofoob van dit land – Mgr. Léonard – niets hoeft te vrezen als hij homofobe uitspraken doet die in vele landen tot wetten hebben geleid die gevangenis- en doodstraffen tot gevolg hebben. Het geeft België weinig gezag om homofobe regimes de les te spellen.

Naar Straatsburg

Als alle wettelijke middelen in België zijn uitgeput gaat Jean Marie naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) die zich zal uitspreken over zowel de rechtsgang als over de klacht zelf. “Ik vraag me af of zij het normaal zullen vinden dat een lid van het Opus Dei moet oordelen over onze aartsbisschop” zegt Jean Marie in Knack.  Hij merkt ook nog op: “Of het door mijn klacht komt is niet zeker maar de homofobe retoriek van Léonard is intussen wel gestopt”.

Opus Dei-rechter gewraakt

Etienne Goethals

 

Op dinsdag 24 april beleefde het Brusselse justitiepaleis een primeur. Op vraag van Jean Marie De Meester werd Etienne Goethals, de voorzitter tweede kamer Hof van Cassatie, gewraakt wegens lidmaatschap van Opus Dei en de ultra katholieke vereniging Edele Confrérie van het Heilig Bloed. Dat gebeurde in het kader van de klacht tegen Mgr. Léonard omwille van zijn homofobe uitspraken.

In het najaar van 2011 werd de eis van Jean Marie tot burgerlijke partijstelling onontvankelijk verklaard door de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling. Reden: De uitspraken van Léonard waren niet specifiek gericht tot advocaat De Meester, maar waren gericht tot de hele holebigemeenschap. Hij had dus als privépersoon geen persoonlijke schade geleden, zo stelde de Kamer van Inbeschuldigingstelling in haar arrest. Hiertegen ging Jean Marie in beroep bij het Hof van Cassatie.

Wraking van de rechters

Opus Dei

Jean Marie De Meester diende een wrakingsverzoek in tegen alle rechters van dit hoogste rechtscollege. Dit betekent dat hij vindt dat ze niet kunnen oordelen over zijn klacht. “Het kan niet dat rechters die aan het portaal van de kathedraal ontvangen worden door Léonard en die in toga op het Te Deum verschijnen oordelen over aartsbisschop Léonard”, aldus De Meester. Bovendien verdenkt hij Kamervoorzitter Goethals ervan banden te hebben met Opus Dei. “De scheiding van kerk en staat komt zo ernstig in het gedrang”, zegt De Meester. Het Opus Dei (officiële Latijnse naam: Prelatura Sanctae Crucis et Operis Dei, de Prelatuur van het Heilig Kruis en van het Werk van God) is een extreem-conservatieve sekte binnen de katholieke kerk. Wie het boek of de film “De Da Vinci Code” kent weet in welke obscure sfeer (zelfkastijding inbegrepen)  deze organisatie opereert. “Ik meen dat er zo een zweem van partijdigheid in het leven wordt geroepen en de scheiding tussen kerk en staat niet wordt gerespecteerd” stelde Jean Marie.

Confrérie van het Heilig Bloed

Vermits het Hof van Cassatie die dag moest oordelen over de klacht van Jean Marie tegen de aartsbisschop was deze wraking niet zonder betekenis. Jean Marie: “Ik heb een vermoeden gebaseerd op betrouwbare aanwijzingen dat hij lid is van Opus Dei, geen absolute zekerheid. Zeker is wel dat Goethals in de periode 1980-90 proost was van de edele confrérie van het Heilig Bloed in Brugge.” Het is duidelijk dat een magistraat met dergelijke achtergrond niet neutraal kan zijn als het over een rechtszaak tegen de aartsbisschop gaat.

Hostie-arrest?

Jean Marie zat er blijkbaar niet ver naast, zo bleek op 24 april. De zitting werd niet voorgezeten door raadsheer Goethals. Die had blijkbaar beslist de eer aan zichzelf te houden en de wraking stilzwijgend te ondergaan. Dat heeft onze advocaat alvast bereikt. Blijft nog de wraking van de andere raadsheren. Hoe gaat het hoogste rechtscollege over zichzelf oordelen? Hoe gaat het oordelen over de scheiding tussen kerk en staat? Komt er, in navolging van het beroemde ‘spaghetti-arrest’ tegen onderzoeksrechter Connerotte, nu ook een ‘hostie-arrest’?  Dat komen we te weten op 8 mei. Dan vernemen we ook of Cassatie de uitspraak van de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling verbreekt of bevestigt. In het eerste geval komt de klacht opnieuw voor de KI. In het andere geval verhuist de klacht naar het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daar werd onlangs een arrest geveld dat zeer interessant is voor het welslagen van deze rechtszaak tegen Léonard.

Kom naar de zitting

De zitting is openbaar. Je kan dus zelf komen luisteren naar deze belangrijke uitspraak en Jean Marie De Meester door jouw aanwezigheid moreel steunen. Na de zitting zal hij op je vragen antwoorden. Hou er rekening mee dat dergelijke zittingen niet heel lang duren. Afspraak op dinsdag 8 mei, 9u30, justitiepaleis, Brussel.

Meld je aan via Facebook

Dirk Voorhoof wil wet aanpassen

Prof. Dirk Voorhoof

Eén van de obstakels waarop de klacht van Jean Marie De Meester tegen Mgr. Léonard botst is een onregelmatigheid in de wetgeving. De Gentse professor mediarecht Dirk Voorhoof verklaarde onlangs in de Kamercommissie Justitie dat dit moet veranderen.

Gazet Van Antwerpen noteerde: “Alleen aanzetten tot haat tegen vreemdelingen, etnische groepen, allochtonen en mensen met een andere huidskleur kunnen naar de correctionele rechtbank, als dit in de pers gebeurt. Dit soort haat wordt dus wél gestraft. Eerder al werd gesteld dat dit een discriminatie in de antidiscriminatiewet is. Aanzetten tot haat tegen homo’s, zieken, bejaarden, moslims of christenen in de pers, kunnen immers niét naar de correctionele rechter.”

“De directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), Jozef De Witte, pleitte er ooit voor om ook homohaat en haat tegen gehandicapten in de pers voor de correctionele rechter te brengen. Maar het stond nooit in een nota van het CGKR aan de Kamer of in een van zijn vele rapporten.” schreef GVA nog. Professor Voorhoof verwees ook naar het arrest-Vejdeland.

De eis om de wet te wijzigen staat reeds enkele jaren in het eisenplatform van de Pride. Deze tekst wordt door koepelorganisatie Çavaria gebruikt in contacten met politici. Onder de kop  ‘Het antidiscriminatiebeleid voor holebi’s en transgenders moet versterkt’ staat onder meer: “Artikel 150 van de Grondwet dient herzien te worden, zodat niet alleen drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie, maar ook persmisdrijven ingegeven door discriminatie, door de correctionele rechtbank beoordeeld kunnen worden.”

Staat Léonard boven de wet?

In een interview verklaarde Mgr. Léonard dat wat hij als de ‘natuurwet‘ beschouwt boven de burgerlijke wet staat. Hij blijft zich verzetten tegen “een arrogante democratie die ervan overtuigd is dat zodra er voor een wet gestemd is, die een absolute waarheid is. Hoe zouden de burgers ooit kunnen protesteren tegen een wet als het tevoren reeds vaststaat dat die wet onberispelijk is? Dan is er geen plaats meer voor kritiek”. Met name kant hij zich tegen de ideologie “dat wijzelf nieuwe rechten kunnen produceren die feitelijk haaks staan op de natuurwet”. Hij eist dus het recht om uitspraken te blijven doen waarin hij ondermeer homoseksualiteit tegennatuurlijk noemt. Dergelijke uitspraken werden onlangs door het Europese Hof van Straatsburg als strafbaar bestempeld.

Gazet Van Antwerpen noteerde: “Alleen aanzetten tot haat tegen vreemdelingen, etnische groepen, allochtonen en mensen met een andere huidskleur kunnen naar de correctionele rechtbank, als dit in de pers gebeurt. Dit soort haat wordt dus wél gestraft. Eerder al werd gesteld dat dit een discriminatie in de antidiscriminatiewet is. Aanzetten tot haat tegen homo’s, zieken, bejaarden, moslims of christenen in de pers, kunnen immers niét naar de correctionele rechter.” 

“De directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR), Jozef De Witte, pleitte er ooit voor om ook homohaat en haat tegen gehandicapten in de pers voor de correctionele rechter te brengen. Maar het stond nooit in een nota van het CGKR aan de Kamer of in een van zijn vele rapporten.” schreef GVA nog. Professor Voorhoof verwees ook naar het arrest-Vejdeland.

http://immanent.be/v1/?p=513

De eis om de wet te wijzigen staat reeds enkele jaren in het eisenplatform van de Pride. Deze tekst wordt door koepelorganisatie Çavaria gebruikt in contacten met politici. Onder de kop ‘Het antidiscriminatiebeleid voor holebi’s en transgenders moet versterkt’ staat onder meer: “Artikel 150 van de Grondwet dient herzien te worden, zodat niet alleen drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie, maar ook persmisdrijven ingegeven door discriminatie, door de correctionele rechtbank beoordeeld kunnen worden.”

http://www.cavaria.be/sites/cavaria.be/files/Eisenplatform2011-28-03-11.pdf

http://zizo-magazine.be/node/589

Staat Léonard boven de wet?

In een interview verklaarde Mgr. Léonard dat wat hij als de ‘natuurwet’ beschouwt boven de burgerlijke wet staat. Hij blijft zich verzetten tegen “een arrogante democratie die ervan overtuigd is dat zodra er voor een wet gestemd is, die een absolute waarheid is. Hoe zouden de burgers ooit kunnen protesteren tegen een wet als het tevoren reeds vaststaat dat die wet onberispelijk is? Dan is er geen plaats meer voor kritiek”. Met name kant hij zich tegen de ideologie “dat wijzelf nieuwe rechten kunnen produceren die feitelijk haaks staan op de natuurwet”.  Hij eist dus het recht om uitspraken te blijven doen waarin hij ondermeer homoseksualiteit tegennatuurlijk noemt. Dergelijke uitspraken werden onlangs door het Europese Hof van Straatsburg als strafbaar bestempeld.

Uitspraken: http://immanent.be/v1/?p=26

Veroordeling Léonard stap dichterbij

Zich verschuilen achter het recht op vrije meningsuiting om homofobe standpunten te verspreiden wordt steeds moeilijker. Dat is goed nieuws voor wie Jean Marie De Meester steunt in zijn klacht tegen de homofobe uitspraken van Mgr. Léonard.

Vejdeland, een Zweedse scholier en zijn vrienden hadden in december 2004 op hun school een 100-tal homofobe pamfletten verdeeld.  In die pamfletten stelde men dat homoseksualiteit een “deviante, seksuele neiging’ is die “een moreel destructief effect heeft op de kern van de maatschappij”. In de folders, die in de kastjes van de leerlingen waren gelegd, werd daarenboven gesteld dat homoseksualiteit “verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen van hiv en aids”, en dat “de homoseksuele lobby ”pedofilie probeert te minimaliseren.” Vejdeland en zijn vrienden beweerden tijdens hun verhoor dat ze geen afkeer wilden uitdrukken tegenover homo’s, maar dat ze een debat op gang hadden willen brengen over het gebrek aan objectiviteit in de Zweedse scholen.

Hof van de Rechten van de Mens velt belangrijk vonnis

Ze werden voor deze uitspraken door de Zweedse justitie vervolgd en veroordeeld. Uiteindelijk hebben zij zich tot het Europees Hof van de Rechten van de Mens gewend daar zij van oordeel waren dat de uitspraken vielen onder de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Het Hof te Straatsburg wees op 8 februari hun verzoek af.

Jean Marie De Meester

het Hof meent dat onder het begrip “aanzetten tot haat” niet noodzakelijk een oproep tot een daad van geweld of andere criminele daden moet verstaan worden maar dat aanvallen op personen door beledigingen, het ridiculiseren of belasteren van bepaalde groepen voldoende kan zijn voor de overheden om de strijd aan te gaan tegen racistische uitspraken. Het Hof benadrukt nogmaals dat discriminatie gebaseerd op seksuele geaardheid even ernstig is als discriminatie gebaseerd op ras, afkomst of huidskleur.  Dit baanbrekend arrest geeft voor het eerst duidelijk aan dat homofobe uitspraken niet langer getolereerd worden en dat overheden hiertegen kunnen optreden zonder dat kan geschermd worden met de vrijheid van meningsuiting.

Geen onderscheid tussen Léonard en Sharia4Belgium

Dat betekent dus dat de uitspraken van Léonard veel zwaarder worden ingeschat dan totnogtoe het geval was. Wie het onderscheid maakt tussen de ‘softe‘ uitspraken van Léonard en de ‘harde‘ taal van een groepje als Sharia4Belgium vergist zich volgens het Europese Hof.  Jean Marie heeft steeds verdedigd dat de vrije meningsuiting ophoudt waar discriminatie begint.  Dat is hem vaak niet in dank afgenomen door een deel van de holebitransgenderbeweging. De hoogste rechtsinstantie van Europa geeft hem nu gelijk.

Martin K.I. Christensen

ILGA: arrest is een mijlpaal

Ook Martin K.I. Christensen, co-voorzitter van de Europese koepelorganisatie ILGA drukte zijn tevredenheid uit over dit vonnis en noemde het een mijlpaal: “Het hof heeft vandaag duidelijk erkend dat personen en organisaties zich niet kunnen verschuilen achter vrije meningsuiting als ze aanvallende, ongefundeerde, discriminerende en lasterlijke meningen uitdrukken, publiceren of verspreiden.”

Hoe zal het gerecht reageren?

“Dit arrest ondergraaft mijn inziens dan ook het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Antwerpen dd. 27.10.11 in de zaak Leonard, waarbij de Kamer van Inbeschuldigingstelling in haar Arrest stelde dat de uitspraken van aartsbisschop Leonard onder de vrijheid van meningsuiting vallen. De homofobe uitspraken gedaan door Vejdeland en zijn vrienden zijn bijna kopieën van de uitspraken gedaan door aartsbisschop Leonard.” zegt Jean Marie De Meester in een persbericht. Afwachten dus hoe de rechtbank op deze nieuwe juridische situatie zal reageren.

Bisschoppenconferentie slaat andere toon aan

Tommy Scholtes, pers- en communicatieverantwoordelijke van de bisschoppenconferentie werd door een Sloveens TV-station ondervraagd naar de standpunten van de Belgische katholieke kerk. Hij sloeg een heel andere toon aan dan we van Léonard gewend zijn.

Tommy Scholtes s.j.

Tommy Scholtes “In feite is de houding van de Belgische kerk dezelfde als van de wereldkerk. Er bestaat geen kerkelijk huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Er zijn priesters die soms bidden en zegenen maar dat is louter privé en niet voorzien door de kerk.” Geen woord over de banvloeken van Léonard.  Toen we de  Sloveense correspondente die het interview met Scholtes afnam wezen op de militante homofobie van de aartsbisschop viel ze uit de lucht.

 

De taal van Léonard

Stellen dat Léonard met zijn rabiaat-homofobe standpunten alleen staat binnen de Belgische kerk is allicht overdreven maar zijn visie wordt allerminst gedeeld door een aantal gelovigen en priesters. Zo bleek ook uit een dubbelinterview dat het katholieke blad Tertio publiceerde. Léonard herhaalt  dat hij geen plaats ziet voor een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen:  “De Hebreeuwse benamingen voor man en vrouw betekenen zoveel als ‘puntig’ en ‘hol’ en het woord ‘seksualiteit’ is afgeleid van het Latijnse
‘seccare’, scheiden, dat wijst op het onderscheid tussen man en vrouw, Als ik een taal spreek, moet ik de grammatica daarvan respecteren. Ook de lichaamstaal heeft een eigen logica die we bij het beoefenen van de liefde moeten respecteren.”

Roger Burggraeve

Burggraeve: angst voor discriminatie

Moraaltheoloog Roger Burggraeve vindt het gevaarlijk de zelfgave (het engagement binnen een relatie)  exclusief te koppelen aan het huwelijk tussen man en vrouw:  “Het lichaam wijst op onze roeping tot liefde, maar dat hoeven we niet direct toe te spitsen op het sekseverschil en het huwelijk. Ook andere vormen van liefde kunnen volgens mij Gods liefde openbaren” Verder legt hij een verband met het racisme: “Levinas opende mij de ogen voor het racisme en de bijbehorende uitsluitingsmechanismen. Dat maakte mij huiverig voor het overbeklemtonen van eender welk verschil. Je mag de mens niet vastpinnen op zijn lichamelijke verankering. Je moet iedereen eerst zien als mens. De mensenrechten vertrekken van die gedachte. Los van het moment van je geboorte, je geslacht, je ras, godsdienst of cultuur, heb je als mens rechten. Een verschil verabsoluteren, leidt al snel tot discriminatie en daar zit mijn angst”

Bron: Tertio, Christelijk opinieblad, 16 november 2011, 12de jaargang, nr 614

Bekijk de reportage van de Sloveens TV. Het stuk over België begint vanaf de 24ste minuut.

Jean Marie wraakt Magistraten

Magistraten van het Hof van Cassatie die op 15 november in Brussel het Te Deum onder leiding van aartsbisschop Léonard hebben bijgewoond, worden binnenkort officieel  gewraakt wegens partijdigheid.

Het weekblad Humo besteedt in haar editie  van 22 november 2011 aandacht aan de zaak en laat Jean Marie De Meester aan het woord: “Ik heb na mijn klacht tegen Léonard dreigende brieven gekregen waarin ik ‘handelaar in bruingoed’ en meer van dat fraais werd genoemd. Wat moet er dan gebeuren om die man tot de orde te roepen? Moeten er eerst nog meer holebi’s het slachtoffer van fysiek geweld worden? Men wil gewoon tot elke prijs vermijden dat Léonard voor assisen moet verschijnen, want ik heb hem aangeklaagd na zijn uitspraken in de media, en dus is het een zogenaamd drukpersmisdrijf voor assisen.”

Humo: “En nu vreest u dat de raadsheren in Cassatie niet onpartijdig zijn omdat ze naar het Te Deum van Léonard zijn geweest?”

De Meester: “De grondwet en het Europees verdrag voorde Rechten van de Mens garanderen mijn recht op onafhankelijke en onpartijdige rechters. Ik vind dat raadsheren van Cassatie de schijn van partijdigheid hebben gewekt door aanwezig te zijn tijdens het Te Deum van de aartsbisschop. Daarom zal ik die raadsheren formeel wraken.”

Humo: “Gaat u het nu niet te ver zoeken?”

De Meester: “Helemaal niet. Herinner u dat onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte door Cassatie van het Dutroux-onderzoek werd gehaald omdat hij een bord spaghetti had gegeten op een benefiet met de familie van slachtoffers: daardoor zou hij ook een schijn van partijdigheid hebben gewekt. De wet werd toen zeer strikt geïnterpreteerd. Wat is het verschil met magistraten die een viering mét communie bijwonen die geleid wordt door een man over wie ze later moeten oordelen? Een kerk is toch geen neutrale plaats? Zouden de magistraten niet gewraakt worden als ze op een feestje waren dat ik organiseerde? Buiten de rechtszaal mag er géén contact zijn tussen rechters en partijen. Ik hoop dat de wet nu even secuur zal worden toegepast als bij Connerotte.”

Humo: “Ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) heeft uw klacht afgewezen. Het CGKR zegt dat Léonards uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting vallen.”

De Meester: “Tegen Léonard wil het CGKR niet procederen, maar Fouad Belkacem van Sharia4Belgium heeft het voor vergelijkbare uitspraken wél voor de correctionele rechtbank gedaagd. Het parket noemde de verklaringen van Belkacem (o.a. in een Humo-interview) over ongelovigen en zijn uitlatingen na het overlijden van VB-politica Marie-Rose Morel en over Filip Dewinter strafbare feiten. Het vervolgt hem dus niet specifiek over zijn homofobe uitspraken, want dat zou voor assisen moeten gebeuren. Ik heb me ook in die zaak burgerlijke partij gesteld, want er is geen verschil met wat Léonard zegt. Ik vind de houding van het CGKR dubbelzinnig, het CGKR heeft voor Léonard en Belkacem dezelfde juridische argumenten, maar Léonard laten ze met rust.”

Humo: “Wacht even hoor. Wat bedoelt u met ‘dezelfde argumenten’?”

De Meester: “Het is een beetje technisch, maar wel veelzeggend.  Volgens de wet moet er, wil iemand aanzetten tot haat en discriminiatie, sprake zijn van ‘bijzonder opzet’. Volgens het CGKR was dat bij de aartsbisschop niet het geval: hij zou alleen wat algemene uitspraken hebben gedaan, waarmee hij niemand in het bijzonder viseerde. Maar in de zaak tegen Belkacem zegt het CGKR dat diens algemene uitspraken wél volstaan om hem te vervolgen: daar is er opeens wél sprake van ‘bijzonder opzet’. Het CGKR meet met twee maten en twee gewichten.”

Humo: “Waarom zou het dat doen?”

De Meester: “Blijkbaar is de aartsbisschop voor het CGKR onaantastbaar en weegt de godsdienstvrijheid zwaarder dan de wetgeving op discriminatie en racisme. Sterker nog: de godsdienstvrijheid weegt zwaarder voor een radicale aartsbisschop dan voor een radicale moslim. Dat opent perspectieven voor politici en partijen: als ze zich omvormen tot kerk, mogen ze blijkbaar ongestraft haat en discriminatie prediken.”

Humo: “Hallo, Jozef De Witte? U bent directeur van het CGKR: waarom vervolgt u wel Belkacem maar niet bisschop Léonard? Want volgens Jean Pierre De Meester doen die allebei discriminerende uitspraken.”

Jozef De Witte: “Voor alle duidelijkheid: wat aartbisschop Léonard zegt over holebi’s keuren wij absoluut niet goed. We hebben de klacht van advocaat De Meester tegen Léonard alleen afgewezen omdat onze experts en juristen denken dat de uitspraken van de aartsbisschop niet tot een veroordeling zullen leiden.”

Humo: “Dat weet u toch nooit van tevoren?”

De Witte: “Het is niet onze bedoeling om belastinggeld uit te geven aan processen waarvan wij denken dat we ze zullen verliezen. En in het geval van de aartsbisschop valt zeer moeilijk te bewijzen dat hij met zijn uitspraken willens en wetens tot haat en discriminatie wilde aanzetten.”

Humo: “En bij Belkacem wel? U weet toch ook niet van tevoren dat u die zaak zult winnen?”

De Witte: “Nee, maar onze experts denken dat we meer kans maken dan  tegen Léonard. Belkacem wordt trouwens vervolgd voor aanzetten tot racisme en niet voor zijn homofobe uitspraken in de media, want dan zou hij naar assisen zijn verwezen. Zijn uitspraken zijn van een andere orde dan wat bisschop Léonard zegt en schrijft. “(…)

Humo: “Dat Léonard de hoogste kerkelijke leider van België is en Belkacem ‘maar’ een individuele radicale moslim heeft er niets mee te maken?”

De Witte (geërgerd): “Denkt u dat we Léonard niet durven aan te pakken omdat hij een zogenaamd belangrijk figuur is? Wat een onzin! We hebben indertijd toch ook een grote partij als het Vlaams Blok aangepakt én veroordeeld gekregen voor racisme? Sorry, dat raakt kant noch wal. “(…)

Commentaar van Yvan Brys, woordvoerder van Immanent:

“Er is wel degelijk een verschil tussen wat het CGKR met het Vlaams Blok gedaan heeft en wat ze nu weigert met Léonard te doen. Het Blok was een concurrent voor de andere politieke partijen, wat het vervolgen van deze partij aanvaardbaar maakte. Dat is een groot verschil met Léonard en de katholieke kerk in het algemeen: die is van top tot teen verweven met de politiek, met name de CD&V, die het CGKR controleert. Dat is de echte reden waarom het CGKR dubbelzinnig doet over deze zaak.  Steun aan Jean Marie De Meester is dus broodnodig. Daarom hebben we ook Immanent opgericht. ”

Je kan Immanent steunen door ons promotiemateriaal te verspreiden of door financiële steun te geven via 001-4849878-51 (IBAN: BE75 0014 8498 7851 – BIC: GEBABEBB) van Mikpunt, Antwerpen met vermelding: Immanent.

Bron: Humo 3716/47

Katholieke homofobe website in de V.S.

Ruim 22 procent van de Amerikaanse bevolking is Katholiek en de kerkleiding verzet zich al jaren fanatiek tegen de openstelling van het huwelijk voor holebi’s. Gezien het al in zes Amerikaanse staten mogelijk is voor twee mannen of twee vrouwen om met elkaar te huwen vonden de bisschoppen het daar tijd voor wat meer tegenwind. Ze hebben daar miljoenen dollars voor over.

Gebed en sacramenten

De Katholieke Kerk in de Verenigde Staten heeft een website gelanceerd die uitvoerig uit de doeken doet waarom het huwelijk alleen is voorbestemd aan een man en een vrouw. De website spreekt over het homohuwelijk als zijnde een “castratie van het geloof”. De Amerikaanse bisschoppenconferentie wil met de site naar eigen zeggen “een tegengeluid laten horen, omdat de katholieke leiding in de VS mordicus tegen de openstelling van het huwelijk is voor paren van het gelijke geslacht.” Op de site worden homoseksuelen aangemoedigd tot kuisheid: “Door de deugd van de zelfbeheersing te beoefenen zullen ze innerlijke vrijheid verwerven. Geholpen door de steun van onbaatzuchtige vriendschap, gebed en de zegeningen van de sacramenten zullen zij geleidelijk aan de christelijke perfectie bereiken.”

Op de site is te lezen waarom het huwelijk niet voor homoseksuelen is bedoeld en wordt benadrukt dat kinderen een vader en een moeder nodig hebben voor een goede opvoeding. Ook is een speciaal gebed op de site te vinden dat volgens de makers helpt de komst van het homohuwelijk te verhinderen. Het homohuwelijk is de laatste tijd in zes Amerikaanse staten gelegaliseerd en de bisschoppen hopen met de site dat deze opmars wordt gestopt.

Tientallen miljoenen dollars

Ruim 22 procent van de Amerikaanse bevolking is Katholiek en de kerkleiding verzet zich al jaren fanatiek tegen de komst van het homohuwelijk. De Katholieke Kerk heeft al vele tientallen miljoenen dollars in lobbywerk geïnvesteerd, wat in sommige staten heeft geresulteerd in een verbod op de openstelling van het burgerlijk huwelijk. Omdat de komende maanden in diverse andere staten het homohuwelijk op de politieke agenda staat is de bisschoppenconferentie nu een landelijke campagne gestart.

Een lezer van Gaysite.nl maakte volgende opmerking: “We lachen om die zotte RK Kerk, maar vergis je niet: de tegenstanders van homoseksualiteit brengen bij elkaar veel meer geld bijeen en zullen alle middelen inzetten om het ons en onze broeders en zusters in deze wereld het moeilijk te maken.” In België neemt Immanent het op tegen de opvattingen van Mgr. Léonard die tot de meest conservatieve van de wereld behoren. Je kan ons steunen door onze stickers en ballonnen te verspreiden en en financiële bijdrage over te schrijven naar 001-4849878-51 (IBAN: BE75 0014 8498 7851 – BIC: GEBABEBB) van Mikpunt, Antwerpen met vermelding: Immanent.

Foto: een Amerikaanse homo die de bijbel enigszins anders interpreteert.

Léonard voorlopig buiten schot, De Meester in Cassatie

Jean Marie De Meester deze morgen op de rechtbank

Persbericht

Immanent, de actiegroep die de klacht van Jean Marie De Meester (foto VRT) tegen Mgr. Léonard ondersteunt, betreurt de beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling om de aartsbisschop niet te vervolgen voor zijn homofobe uitspraken.  De Meester brengt zijn klacht voor het Hof van Cassatie.

Jean Marie De Meester: “De Kamer Van Inbeschuldigingsstelling (K.I.) te Antwerpen heeft mijn klacht onontvankelijk verklaard. Ze oordeelt dat mijn persoonlijke belang niet wordt geschaad.”

Yvan Brys

Yvan Brys, woordvoerder van Immanent: “We stellen op diverse terreinen vast dat homofobie niet af- maar toeneemt.  Dat manifesteert zich in de volkswijken maar ook in scholen.  De zelfmoordcijfers bij jonge holebi’s en transgenders liegen er niet om. 33% tot 45% van de holebi’s heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten. 12,4% van de homojongens onderneemt effectief een zelfmoordpoging. Tegenover 5,9% van de heterojongens is dat meer dan het dubbele. Het onderwijs is in Vlaanderen voor een groot deel in handen van het katholieke net. Ook al zijn er heel wat gelovigen die de homofobie van Léonard niet meer volgen, het is nog altijd Russische roulette of een kind al dan niet in een school terechtkomt waar hij/zij begeleid wordt in de acceptatie van zijn/haar homoseksualiteit.  Dit onderstreept het belang van de klacht tegen Mgr. Léonard. Een man in zijn functie dient zich bewust te zijn dat dergelijke verklaringen kwetsend en zelfs levensbedreigend kunnen zijn voor jongeren die nog in de kast zitten.”

Léonard aanmanen tot zwijgen blijkt intussen ook een optie voor vele katholieken die zich realiseren hoeveel schade hij aanricht, ook aan het instituut zelf.  Benoit Lannoo is woordvoerder van Vice-eersteminister, minister van Werk en van Gelijke kansen, Joëlle Milquet. Naar aanleiding van een uitspraak van Léonard over gescheiden gelovigen schreef hij in De Morgen: “Zou de man er gezien zijn totale gebrek aan empathie niet beter aan doen voor langere tijd te zwijgen in plaats van kerk en gelovigen telkens weer in diskrediet te brengen?”

Jean Marie De Meester, die van in het begin gezegd heeft dat hij de volledige rechtsgang wil volgen in deze zaak, ziet de uitspraak van de K.I. zeker niet als eindpunt: “Ik ga nu naar Cassatie. De kans bestaat dat dit hoger rechtscollege de beslissing van de K.I. verbreekt. De motivatie van de K.I. dat ik persoonlijk geen schade heb geleden door de uitspraken van Léonard is immers nog niet onderzocht en is dus voorbarig. Desnoods breng ik mijn klacht voor het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg”.

Immanent blijft de klacht tegen Léonard op de voet volgen en roept alvast alle belangstellenden op om op Jean Marie De Meester hierin te blijven steunen. Je kan dat door ballonnen en stickers te verspreiden.